ក្រសួងរ៉ែបុគ្គលិកការគាំទ្រ

សាលារៀនប្រឹក្សា

Lindsay Stashek
ថ្នាក់ទី ៦ ចុងក្រោយឈ្មោះរដ្ឋ
lindsay។stashek@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៥២១៣

ព្រលឹ Bruesehoff
ថ្នាក់ទី ៧,ចុងក្រោយឈ្មោះរដ្ឋ
dawn។bruesehoff@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៥២១២

តារា Kamann
ថ្នាក់ទី ៨,ចុងក្រោយឈ្មោះមួយ-៛
tara។kamann@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៥២១១

Matt Lichty
ថ្នាក់ទី ៦ និង ៧,ចុងក្រោយឈ្មោះ V-Z;ថ្នាក់ទី ៨ ចុងក្រោយឈ្មោះអេ/សា ៥០៤ ម្រួល
matthew។lichty@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៥២១៥


ស្រុកដុល្លារបុគ្គលិក

Tim Greeley
ភ្នែក/អន់ចក្ខុវិស័យគ្រូ-ស្រុ ១១២

ហ្គ Horejsi
គ្រូសម្រាប់ទិសនិងការចល័ត-ស្រុ ២៨៨
៩៥២-៥៦៧-៨២៣៧

លីអា Kuramoto
ថ្លរឹងនៃសវនាការ
natalie។kuramoto@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៨២៥១

ម៉ៃ Makres
ជំនួយបច្ចេកវិទ្យាឯកទេស
michelle។makres@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៨១២៥

លោ Erin
ការព្យាបាល
erin។michael@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៨១២៤

សារ៉ា Rendall
Augmentative និងជំនួសទំនាក់ទំនជំនាញ
sara។rendall@minnetonkaschools។org
៩៥២-២៨៣-៨១១៣

Jessica Connolly Russow
Audiologist
jessica។connollyrussow@minnetonkaschools។org
៩៥២-២៨៣-៨២៥២

TBD
គ្រូសម្រាប់រាងកាយចុះខ្សោយ


បន្ថែមការគាំទ្របុគ្គលិក

សម្តី Kalczynski
ELL គ្រូបង្រៀន
barbara។kalczynski@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៥២២៩

Katie Klemme
សង្គមកម្មករ
katie។klemme@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៥១៦៣

ខ្សាអូ 'Neil
ការអានឯកទេស
sandy។oneil@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៥២០០

Jessica Stinchfield
សាលារៀនគិនុប្ឋ
jessica។giebenhain@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៥១៩៧


រំពិសេសករណីគ្រប់គ្រង

មី Bieber
នាយកដ្ឋាប្រធាន/ករណីគ្រប់គ្រង
amy។bieber@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៥២៤១

គ្រី Bruggman

christina។bruggman@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៥២៤៨

នាងម៉ារី Burmesch
mary។burmesch@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៥២៤២

Kelly Diekemper
kelly។diekemper@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៥២៥៧

Matt Gens
matthew។gens@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៥២៤៥

ស្រី Hanson
rachel។hanson@minnetonkaschools។org

បុគ្គលិ Kondro
jamie។kondro@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៥១៨១

អេលីសាបិត Loyevskiy
elizabeth។loyevskiy@minnetonkaschools។org

ម៉ៃ MacKinney
michelle។mackinney@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៥២៤០

ថើ Meath
bart។meath@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៥២៤៧


ពិសេសបុគ្គលិកអប់រំ

សារ៉ា Dittberner
សាលាចិត្តវិទូ
sarah។dittberner@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៥១៦៤

អ្នកស្រីឡូ Harkness
អប់រំពិសេសម្រួល
laurie។harkness@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៥១៦៤

ធីមការីន Tellekson
DAPE
karin។tellekson@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៥២២៣

អេលីសាបិត Tiedemann
ខ្លេយុទ្ធសាស្រ្ត
elizabeth។tiedemann@minnetonkaschools។com
៩៥២-២៨៣-៨១២៧

SSSBanner-បណ្តាញ

នៅក្នុងផ្នែកនេះ

សិស្សការគាំទ្រសេវាកម្មផ្ទះ