កុមារពិសេស Ed គាំទ្របុគ្គលិក

អ្នកដឹកនាំ

អែនជី Kleinedler
ECSE បសម្រួល
angela។kleinedler@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៦៨០៨


ករណីគ្រប់គ្រង(៣ ទៅ ៥ ឆ្នាំអាយុ)

ហាណា Cumrud
hannah។cumrud@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៤១៦៣

Madalyn Daven madalyn។daven@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៦៨០៧

Krisana Hoff
krisana។hoff@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៤១៥៤

یوسف Japinga
jennifer។japinga@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៤១៥៣

Lauren Johnsen
lauren។johnsen@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៦៨០៣

តារា LaClaire
tara។laclaire@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៤១៥២

ឌី Schinke
madeline។schinke@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៦៨០៤


ដើមន៍ករណីគ្រប់គ្រង

Aleesha Berndt
aleesha។berndt@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៤១៥១

Rochelle ត្នោត
rochelle។brown@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៥៩៨៤

Nancy Nelsen
nancy។nelsen@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៥៩៩៦

ព្រះ Underwood
kari។underwood@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៤១៥៥


ស្រុកដុល្លារបុគ្គលិក

Tim Greeley
ភ្នែក/អន់ចក្ខុវិស័យគ្រូ-ស្រុ ១១២

ហ្គ Horejsi
គ្រូសម្រាប់ទិសនិងការចល័ត-ស្រុ ២៨៨
៩៥២-៥៦៧-៨២៣៧

លីអា Kuramoto
ថ្លរឹងនៃសវនាការ
natalie។kuramoto@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៨២៥១

ម៉ៃ Makres
ជំនួយបច្ចេកវិទ្យាឯកទេស
michelle។makres@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៨១២៥

លោ Erin
ការព្យាបាល
erin។michael@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៨១២៤

សារ៉ា Rendall
Augmentative និងជំនួសទំនាក់ទំនជំនាញ
sara។rendall@minnetonkaschools។org
៩៥២-២៨៣-៨១១៣

Jessica Connolly Russow
Audiologist
jessica។connollyrussow@minnetonkaschools។org
៩៥២-២៨៣-៨២៥២

TBD
គ្រូសម្រាប់រាងកាយចុះខ្សោយ


បន្ថែមការគាំទ្របុគ្គលិក

ឃេត Prell
ការងារព្យាបាល
kathryn។prell@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៦៨១១

អាញ្ជី
សាលារៀនគិនុប្ឋ
ann។foss@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៥៩៩២

ព្រលឹ Torine
ការងារព្យាបាល
dawn។torine@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៥៩៩៧

SSSBanner-បណ្តាញ

នៅក្នុងផ្នែកនេះ

សិស្សការគាំទ្រសេវាកម្មផ្ទះ