ច្បាស់លាស់និទាឃរគាំទ្របុគ្គលិក

ស្រុកដុល្លារគាំទ្រ

Tim Greeley
ភ្នែក/អន់ចក្ខុវិស័យគ្រូ-ស្រុ ១១២

ហ្គ Horejsi
គ្រូសម្រាប់ទិសនិងការចល័ត-ស្រុ ២៨៨
៩៥២-៥៦៧-៨២៣៧

លីអា Kuramoto
ថ្លរឹងនៃសវនាការ
natalie។kuramoto@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៨២៥១

ម៉ៃ Makres
ជំនួយបច្ចេកវិទ្យាឯកទេស
michelle។makres@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៨១២៥

លោ Erin
ការព្យាបាល
erin។michael@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៨១២៤

សារ៉ា Rendall
Augmentative និងជំនួសទំនាក់ទំនជំនាញ
sara។rendall@minnetonkaschools។org
៩៥២-២៨៣-៨១១៣

Jessica Connolly Russow
Audiologist
jessica។connollyrussow@minnetonkaschools។org
៩៥២-២៨៣-៨២៥២

TBD
គ្រូសម្រាប់រាងកាយចុះខ្សោយ


បន្ថែមការគាំទ្របុគ្គលិក

ហ៊ី Daldoul
ELL គ្រូបង្រៀន
heather។daldoul@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៦៩៤៦

មី Horning
សង្គមកម្មករ
amy។horning@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៦៩៩០

រ៉ាសុន
សាលារៀនគិនុប្ឋ
sara។johnson@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៦៩៣៧

ប្រេវ៉ាន់ Dixhorn
ការអានឯកទេស
brenda។vandixhorn@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៦៩៩៣

បេ McAuley
សាលារៀនគិនុប្ឋ
beth។mcauley@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៦៩៥០


រំពិសេសករណីគ្រប់គ្រង

Jessica ដឺ
jessica។anderson@minnetonkaschools។org

Kaari ម្ពុ
kaari។cox@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៦៩៨៦

ដ្រាស្បៀង
sandra។elrod@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៦៩៧៨

ឃេត Hibbs
kathryn។hibbs@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៦៩៩១

Delette ក្រូចឆ្មា
delette។lemon@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៦៩៨៥

Kelly ហ្វី
kelly។phillips@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៦៩៨៩

یوسف Stepan
jennifer។stepan@minnetonkachools។org
៩៥២-៤០១-៦៩៧៨

ហ៊ី Stowman
heather។stowman@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៦៩៩៧

ធើ Wilson
katherine។wilson@minnetonkaschools។org


ពិសេសបុគ្គលិកអប់រំ

ទើ Laughlin
នាយកនៃការអប់រំពិសេស
kristin។laughin@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៥០៤៥

Alyssa Engdahl
ការងារព្យាបាល
alyssa។engdahl@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៦៩៧៨

Talia Lehmann
សាលាចិត្តវិទូ
talia។lehmann@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៦៩៨៨

Michele Orth
DAPE
michele។orth@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៦៩២៨

Shelly Dekker
DAPE
shelly។dekker@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៦៩២៨

បងស្រីស៊ូសាវ៉
អប់រំពិសេសម្រួល
susan។walker@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៦៩៨៨

SSSBanner-បណ្តាញ

នៅក្នុងផ្នែកនេះ

សិស្សការគាំទ្រសេវាកម្មផ្ទះ