ការគាំទ្របុគ្គលិក

District Administrative Supports

Michelle Ferris

Michelle Ferris
Executive Director of Student Support Services
Email Michelle Ferris
952-401-5017

Breen-Website

Christine Breen
Executive Director of Special Education and EL
Email Christine Breen
952-401-5036

Angie Kleinedler


Angie Kleinedler
ECSE and Related Services Coordinator
Email Angie Kleinedler
952-401-6808

Kristin Laughlin

Kristin Laughlin
Director of Special Education
Email Kristin Laughlin
952-401-5045

Annie Lumbar Bendson

Annie Lumbar Bendson
District Health Services Coordinator
Email Annie Lumbar Bendson 
952-401-5992

SSSBanner-បណ្តាញ

នៅក្នុងផ្នែកនេះ

សិស្សការគាំទ្រសេវាកម្មផ្ទះ