សេវាកម្ម

504


 

Section 504 is a federal law which protects the rights of persons with qualifying disabilities.

Learn More About 504

 

កុមារពិសេស Ed


We provide early intervention for young children, age birth to kindergarten, who show developmental delay in a number of areas.

Learn More About ECSE

ខ្មែររៀន(អែ)


The English Learner (EL) program fosters meaningful understanding of American English by facilitating classroom and personal success.

Learn More About EL

សុខភាពសេវាកម្ម


សុខភាពរបស់យើងសេវាកម្មក្រុមសហការជាមួយនឹងការអប់រំនិងការគាំទ្រសេវាកម្មនៅក្នុងសាលារៀននិងសហគមន៍ដើម្បីលើកកម្ពស់សិស្សសុខភាពសម្រាប់និស្សិតមិទ្ធិផល។

Learn More About Health Services

ចេញពីផ្ទះ


We have the responsibility to provide a program of instruction to students who are unable to attend class at school due to extended illness or injury.

Learn More About Homebound

ពិសេសអប់រំ


Our Special Education Department serves approximately 1,000 children who range in age from birth through 21.

Learn More about Special Education

ការផ្លាស់ប្តូរបូក


Transition Plus is a joint program, among the Hopkins, St. Louis Park and Minnetonka school districts, that works with young adults with disabilities, ages 18 to 21.

Learn More About Transition Plus

SSSBanner-Web

នៅក្នុងផ្នែកនេះ

Student Support Services Home