សិក្សានិងគោលនយោត្យឡើងវិញ

Minnetonka សាលារៀនប្តេជ្ញាចិត្តដើម្បីវាយតម្លៃរបស់ខ្លួម្មវិធីសិក្សានិងគោលនយោបាយនៅលើមូលដ្ឋានទៀងទាត់ដើម្បីធានាថាស្រុកបានបញ្ចូលសម្បូរ,សមធម៌និងដាក់បញ្ចូលនិងនឹងធ្វើការដើម្បីកែណីណាមួយនៃការរើសអើថាត្រូវបានរកឃើញ។

វិធីសិក្សាពិនិត្យ

ការសិក្សាកម្មវិធីពិនិត្យគឺជាពហុឆ្នាំដំណើរការ។ រៀងរាល់ឆ្នាំ,កំណត់សិក្សាតំបន់ទទួលការកម្មវិធីពិនិត្យដែលរួមបញ្ចូលទិន្នន័យវិភាគ,ចែកចាយ,អនុវត្តន៍ដ៏ល្អបំផុតនិងទាក់ទងអក្សរសាស្រ្តត្យឡើងវិញ។ លទ្ធផលនៃដំណើរនេះគឺជាការសិក្សាកម្មវិធីកស្រុកជឿបានជួបស្តង់ដាខ្ពស់និងរក្សាម៉ត់ចត់ Minnetonka និស្សិតនឹងទទួល។ ស្រុកនេះនឹងពិនិត្យកម្មវិធីសិក្សាពិនិត្យគោលនយោបាយដើម្បីធានាម្រុះស្សនៈវិស័យគឺមានបញ្ចូលនៅទូទាំងពិតណាស់មាតិកានិងសម្ភារៈ។

គោលនយោបាយនិងអនុវត្តន៍ពិនិត្យ

Minnetonka សាលារៀននឹងពិនិត្យនិងទាន់សម័យស្រុកគោលនយោបាយនិងអនុវត្តន៍ដើម្បីធានាថាពួកគេតម្រឹមជាមួយនឹងស្រុករបស់ ប្តេជ្ញាចិត្តដើម្បីឧត្តមភាពនិងសិទ្ធិ. ច្បាស់លាស់ឥរិយាបថនិងធ្វើការរំពឹងទុកនឹងត្រូវបានបង្កើតឡើងនិងបានទាក់ទងដើម្បីទាំងអស់សិស្សនិងបុគ្គលិក។ លើសពីនេះទៀត,ប្រព័ន្ធសម្រាប់ការណ៍ infractions នឹងត្រូវបានជាប់លាប់អនុវត្តនិងអនុវត្ត។ ទាំងនេះរំពឹងទុកនឹងរៀបចំគ្រប់គ្នានៅក្នុងសាលារៀនសម្រាប់ការទទួលឥរិយាបថ។