និម្មិហោស្រពសិល្បៈ

សូមស្វាគម Minnetonka សាលាដំបូងនិម្មិហោស្រពសិល្បៈ! 

ការ Minnetonka សាលារៀនសិល្បៈជាប្រចាំឆ្នាំប្រារព្ធពិធីសិល្បៈនៅក្នុងស្រុករបស់យើង។ ពិនិត្យមើលទំព័រនេះជាញឹកញាប់ដើម្បីមើលនិស្សិតសិល្បៈបង្ហាញ,មហោស្រពសម្តែងប្រគុំតន្ត្រីនិងច្រើនទៀត! នៅឆ្នាំនេះដើម្បីគាំទ្រសង្គម distancing និងនៅតែគោរពរបស់យើងដ៏អស្ចារ្យនិស្សិត,យើងបានផ្លាស់ប្តូរទៅជានិម្មិតប្រមូលផ្ដុំនៃការងារ។