ក្លាយជាអ្នកណែនាំ

What is the VANTAGE Mentor Program?

The Mentor Program is an integral component of the VANTAGE experience. All VANTAGE students are assigned a mentor, a trusted and experienced advisor.

Mentors have a desire and commitment to encourage and motivate a high school student in the areas of career and life exploration and development. Mentors also coach students and teams on their VANTAGE project work.

Why Should I Become a Mentor?

There are numerous benefits from participation in the program, including the opportunity to:

 • Contribute to the development of future leaders
 • Practice leadership and coaching skills
 • Gain additional networking contacts
 • Gain by giving

What are Mentor's Responsibilities?

Mentor responsibilities are simple, yet have a profound impact. Responsibilities include:

 • Coach your student on how to manage and behave in a professional relationship
 • Encourage and motivate as a positive role model
 • Share your knowledge of the work world

Minimum requirements are:

 • At least one monthly meeting with your student
 • Timely response to student communications and queries
 • Preview any student materials sent ahead of meetings
 • Complete three rounds of evaluations on the student’s management of the mentor relationship

Additional interactions enhance the mentor relationship, and benefit both you and the student. Optional activities include:

 • Helping students with team projects and coaching on presentations
 • Helping teachers with off-site activities or participating in workshops
 • Guest speaker for the VANTAGE program

How Do I Become a Mentor?

Please submit the following form to be placed on our mentor list for the 2020-21 school year.

Mentor Interest Form

Frequently Asked Questions:

How Much Time is Required?

Mentors are asked to commit to one direct interaction with their assigned student each month of the program. The program runs September – May.

In addition, mentors are asked to complete a short evaluation of their assigned student three times/year.

Am I Qualified to Be a Mentor?

If you are employed, or have past experience in a work environment, as well as a sincere interest in coaching and developing a student in a one-to-one professional relationship, we want you as a mentor in the VANTAGE program.

VANTAGE students standing alongside their business partners.

ទំនាក់ទំនងយើង

រ៉ចឺ Andre
ទស្សនៈនាយ
៦១២-៧៣០-៥៤៩១
roger។andre@minnetonkaschools។org

ស្តេហ្វា Lolich
ទស្សនៈកម្មវិធីយុទ្ធសាស្រ្ត
stephanie។lolich@minnetonkaschools។org

ម្បុរ Bemm
ទស្សនៈកម្មវិធីសម្រួល
missy។bemm@minnetonkaschools។org


ទស្សនៈស្នាក់ការ
៤៣៥០ នំបុ័ងផ្លូវ
Minnetonka,ពេ ៥៥៣៤៣
៩៥២-២២៤-០៣៨០

ទស្សនៈផ្លូវ ៧ ទីតាំង
១៨៧០៧ យុ Excelsior ថី
Minnetonka,ពេ ៥៥៣៤៥

LinkedIn Twitter Instagram