សុខភាពស្ត្រ

ផ្ទុយពីអូ។។។

Students participate in health science-related experiences to understand future employment opportunities in this growing sector of the economy. In addition to their coursework in AP Psychology and Human Anatomy, students can earn certification as a nursing assistant registered or emergency medical responder. This certification gives students advanced training and a jump-start in the field of health care.

Students receive regular guest instruction and attend site visits with health science leaders such as the University of Minnesota, Children’s Minnesota and Excelen Center for Bone & Joint Research. Students gain a firm understanding of psychology and the human system, including a generalist view of the many professions available as a prospective health care professional. This program is offered to juniors and seniors.

Course Credit
Year-long, 2.25 credit course earns:

  • AP Psychology (1 credit in Social Studies)
  • Human Anatomy (1 elective credit in Science)
  • Medical Sciences (.25 Science elective credit)
  • Nursing Assistant Registered or Emergency Medical Responder

Guest Instructors

Guest instructors provide expertise on topics aligned to the VANTAGE curriculum. Teachers use a content-first approach to learning, enabling you to master academic core content, and then see how it is implemented by business partners to provide solutions to real-world challenges.

Mentorship and Networking

All VANTAGE students have a 1:1 mentor, but the networking extends beyond one professional. Mentors often open doors and guest instructors freely share their contact information, some provide employment and extended site visits.


ទំនាក់ទំនងយើង

រ៉ចឺ Andre
ទស្សនៈនាយ
៦១២-៧៣០-៥៤៩១
roger។andre@minnetonkaschools។org

ស្តេហ្វា Lolich
ទស្សនៈកម្មវិធីយុទ្ធសាស្រ្ត
stephanie។lolich@minnetonkaschools។org

ម្បុរ Bemm
ទស្សនៈកម្មវិធីសម្រួល
missy។bemm@minnetonkaschools។org


ទស្សនៈស្នាក់ការ
៤៣៥០ នំបុ័ងផ្លូវ
Minnetonka,ពេ ៥៥៣៤៣
៩៥២-២២៤-០៣៨០

ទស្សនៈផ្លូវ ៧ ទីតាំង
១៨៧០៧ យុ Excelsior ថី
Minnetonka,ពេ ៥៥៣៤៥

LinkedIn Twitter Instagram