ទំនាក់ទំន Tonka លើបណ្តាញ

Tonka បណ្តាញផ្តល់នូវសិស្សជាមួយនឹងឱកាសនេះដើម្បីស្វែងរកតំបន់នៃការប្រាក់,បត់បែនក្នុងកាលវិភាគនិងរៀបចំសម្រាប់ខ្ពស់-កម្រិតវគ្គសិក្សា។ អ្នកអាចបំពេញតម្រូវឬរៀបចំវគ្គសិក្សាក្នុងអំឡុងរដូវក្តៅឬការជ្រើសយកឡើងបន្ថែមថ្នាក់អំឡុងពេលឆ្នាំសិក្សា។

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរណាអំពីការបណ្តាញកម្មវិធីឬចង់ទៅចុះឈ្មោះឡើង,បំពេញសំណុំបែបបទនេះ។

Tonka បណ្តាញនិស្សិតធ្វើការនៅក្នុងផ្ទះ